Juridisk information

Advokatbyrå Oskar Friling AB

Rådhusgatan 13

54130 SKÖVDE

E-mail: oskar.friling@advokatfriling.com

GDPR

Behandling av personuppgifter
Advokatbyrå Oskar Friling AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende
kontaktpersoner advokatbyrån erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas
när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till
advokatbyrån men utan att det sker kan advokatbyrån inte åta oss ett uppdrag eftersom
advokatbyrån inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att utföra och administrera uppdraget, för att
tillvarata dina intressen, genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall)
penningtvättskontroll och för redovisnings och faktureringsändamål.
Advokatbyrån stödjer
hanteringen av personuppgifterna på någon av följande rättsliga grunder:
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal.
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
 Behandlingen är tillåten efter en intresseavvägning.
 Behandlingen är nödvändig för att skydda grundläggande intressen.
 Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse.
 Om någon av ovanstående rättsliga grunder inte är tillämplig kan advokatbyrån i även
i de fall det är tillåtet hantera personuppgifterna med stöd av ditt samtycke.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik
och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten
behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och
kommunicera med våra kontakter.

Advokatbyrån kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då
(1) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (2) då det inom ramen för ett
visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (3) om det är nödvändigt för att
advokatbyrån skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller
beslut av domstol, eller (4) för det fall advokatbyrån anlitar utomstående tjänsteleverantörer
som utför uppdrag för advokatbyråns räkning.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och
motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med Vägledande regler för god advokatsed, under en tid
om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets
natur.
Personuppgifter som inte ska lagras enligt reglerna om god advokatsed raderas så snart
uppgifterna inte längre behövs.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de
personuppgifter som rör dig. Advokatbyrån kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta
eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter.
Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.
Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är
tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar].
Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i
Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta advokatbyrån om du har några frågor rörande advokatbyråns
personuppgiftsbehandling.
Personuppgiftsansvarig är Advokatbyrå Oskar Friling AB, Box 92, 541 22 Skövde,
organisationsnummer 559066-3489.